english | צור קשר | לתרומות

אל אחינו כל בית ישראל
ולנדיבי עם אוהבי תורה ולומדיה
ה' עליהם יחיו

הנה ידוע שאחת המידות הטבועות בעם ישראל היא מדת החסד (בישנים רחמנים וגומלי חסדים), אולם עדיין עניין החזקת התורה עולה על הכל. וכמאמר חכמינו ז"ל "אלו גברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן...וגמילות חסדים... ותלמוד תורה כנגד כולם." באשר רצון הבורא יתברך היא שהחזקת התורה תהיה ע"י עם ישראל כי היא עץ החיים ובלעדיה אין לעולם זכות קיום. ואמרתי להסביר בס"ד את הפסוק "עץ חיים היא למחזיקים בה", מדוע נאמרה כאן תיבת "עץ" ומה הרעיון שעומד מאחרי זה? אלא כשם שהעץ הינו מצמיח פירות וחיים חדשים בכל עת, כך גם התורה כלפי מחזיקיה. מצמיחה להם ברכות וישועות יום יום, והיא מעיין נובע של ישועה וברכה,
נזכיר כאן 2 רעיונות קצרים בשבח החזקת התורה.

  1. ראשית אביא הסבר יפה ששמעתי בשנה זו בשם הגאון הגדול רבי שמואל בירנבוים זצ"ל ,בחג הפורים האחרון לחייו. מדוע זכה המן שבני בניו ילמדו תורה בבני ברק, כיצד זכה לזה אותו רשע? והסביר שההבדל הוא בהסתכלות נכונה על האירועים שקרו. שהרי רוב בני אדם מסבירים את ההתרחשויות סביבם בהסברים טבעיים רבים. אולם כאשר נקרא המו להוביל את מרדכי על הסוס, וראה את מרדכי לומד עם התינוקות, הכריז שתורת הקמיצה שלימד מרדכי את תלמידיו חשובה יותר מכיכרות הכסף שנתן הוא לאחשורוש. וכיון שהיה יכול לנמק את ההשתלשלות בהסברים רבים, הכיר בכל זאת בערכה של התורה, והבין שהמהפך קרה בגלל כח התורה אם רשע כזה זכה שמבני בניו ילמדו תורה רק בגלל הכרה בכוח התורה, אין לשער את ערכה של הזכות שנופלת בחלקם של מי שרואים כזכות, את החובה להחזיק את עולם התורה והישיבות, שהם המבצר השומר על החותם היהודי
  2. בפרשת תרומה מספרת התורה על כלי המשכן, והנה ידוע שבכל הכלים אם אין להם זהב עושים אותם בשל כסף, חוץ מהכרובים שצריך לעשותם רק מזהב. וההסבר לזה כפי שאמרו גדולי הדורות כי הכרובים מסמלים את לומדי התורה. ורמזה התורה כי בנוגע לחינוך הדור הצעיר לתורה ולמעשים טובים אין יוצאים ידי חובה בתשלומים קטנים ובתרומות פחותות, כי ערך הנתינות צריך להיות גבוה יותר – דווקא מזהב.

שוטחים אנו את בקשתנו מכל אוהבי התורה ומסורת ישראל לתמוך במוסדותינו הקדושים, שנמנים ביניהם: כולל האברכים שיעורי התורה ובתי הכנסת. וברכתנו שתהא החזקת התורה – עץ החיים, מצמיחה לתומכים אך טוב וחסד כל הימים, ויהא שכרם כפול מן השמים בכפל כפלים.

החותם בתפילה ובברכה
לכבוד התורה ולומדיה
רפאל אלקריף

עמוד הבית

עמוד בית
ישיבה
כוללים
המלצות
צור קשר
 
לתרומות | עמוד בית | ישיבה | כוללים | המלצות | צור קשר
מוסדות נתיבות חיים רח' סירוקה 6 בני ברק ת.ד 2774 מיקוד 51127 טלפון: 03.6184250 פקס: 03.5705990
        עולם התורה