english | צור קשר | לתרומות

כולל אברכים "נר יצחק"

זכה כולל האברכים "נר יצחק", ונתאספו בו קבוצת אברכים אשר ניתבו כל תשוקתם ומאווייהם אל המסלול העולה בית אל – לימוד התורה. אברכים אלו הניחו את ענייני הגשמיות מאחורי גבם, ויושבים ועוסקים בתורה הקדושה.
בראשות הכולל עומד הגאון הרב א י הראל שליט"א, שחיבר ספרים רבים העוסקים בש"ס ובפוסקים ומשמש במקביל כראש כולל בירושלים. תכנית הלימודים היא כזו המובילה את האברכים במסלול ייחודי, החל במשנה וגמרא וכלה בפסיקת ההלכה.
שמו של הכולל יצא לשם ולתהילה, ותפילתנו לבורא עולם שייתן לנו כוח להמשיך לעשות חייל למען כבוד שמים, אמן כן יהי רצון.

"כולל נץ"
אברכים ובעלי בתים הלומדים לפני ואחרי התפילה

כולל "עונג שבת"
בו לומדים אברכים ובעלי בתים כשלוש שעות מידי שבת בשבתו

 
 
 
פרנס היום
פרנס חצי יום - 600 ש"ח לתלמיד שמשפחתו נצרכת, ויש בה שילוב של "אחזקת תורה" ו"צדקה"
פרנס יום - 1,200 ש"ח כל הלימוד והתפילות של אותו יום יהיו מוקדשות לזכות\הצלחה\רפואה\לע"נ
עמוד בית
ישיבה
כוללים
המלצות
צור קשר
 
לתרומות | עמוד בית | ישיבה | כוללים | המלצות | צור קשר
מוסדות נתיבות חיים רח' סירוקה 6 בני ברק ת.ד 2774 מיקוד 51127 טלפון: 03.6184250 פקס: 03.5705990
        עולם התורה