english | צור קשר | לתרומות

אל אחינו כל בית ישראל
ולנדיבי עם אוהבי תורה ולומדיה
ה' עליהם יחיו

הנה ידוע שאחת המידות הטבועות בעם ישראל היא מדת החסד (בישנים רחמנים וגומלי חסדים), אולם עדיין עניין החזקת התורה עולה על הכל. וכמאמר חכמינו ז"ל "אלו גברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן...וגמילות חסדים... ותלמוד תורה כנגד כולם." באשר רצון הבורא יתברך היא שהחזקת התורה תהיה ע"י עם ישראל כי היא עץ החיים ובלעדיה אין לעולם זכות קיום. ואמרתי להסביר בס"ד את הפסוק "עץ חיים היא למחזיקים בה", מדוע נאמרה כאן תיבת "עץ" ומה הרעיון שעומד מאחרי זה? אלא כשם שהעץ הינו מצמיח פירות וחיים חדשים בכל עת, כך גם התורה כלפי מחזיקיה. מצמיחה להם ברכות וישועות יום יום, והיא מעיין נובע של ישועה וברכה, נזכיר כאן 2 רעיונות קצרים בשבח החזקת התורה.

המשך

עמוד בית
ישיבה
כוללים
המלצות
צור קשר
 
לתרומות | עמוד בית | ישיבה | כוללים | המלצות | צור קשר
מוסדות נתיבות חיים רח' סירוקה 6 בני ברק ת.ד 2774 מיקוד 51127 טלפון: 03.6184250 פקס: 03.5705990
        עולם התורה