english | צור קשר | לתרומות

ישיבת "דרך חיים"

ישיבת "דרך חיים נוסדה עבור תושבי בני ברק והסביבה בגוש דן.
בראשות הישיבה עומד הגאון הרב רפאל אלקריף שליט"א אשר ידיו רב לו בהרבצת תורה ובחינוך התלמידים. במהלך 35 השנה האחרונים העמיד הרב שליט"א תלמידים הרבה, מהם תלמידי חכמים מופלגים המשמשים בקודש. לצידו של הרב ישנו צוות חשוב מאוד של רמי"ם העושים במלאכת הקודש, וכולם בעלי ניסיון רב בחינוך והוראה, אשר שמם הולך לפניהם.
שיטת הלימוד של הישיבה, נודעה בייחודיותה. ויש בה שילוב בין הסבר הגמרא על דרך הפשט כדרכם של הראשונים, ובין שיטת הסברא והחקירות הרווחת כיום בעולם הישיבות.
תשעה עשר מחזורים כבר יצאו את הישיבה ורובם יצאו בשלמות, כאשר מספר התלמידים שנכנסו לשיעור א' זהה למספר המסיימים בסוף שיעור ג', מודים אנו לקב"ה על הסייעתא דשמיא שזכינו לראות בתחום זה ותפילתנו שכן נזכה גם בעתיד בעז"ה.

 
 
 
פרנס היום
פרנס חצי יום - 600 ש"ח לתלמיד שמשפחתו נצרכת, ויש בה שילוב של "אחזקת תורה" ו"צדקה"
פרנס יום - 1,200 ש"ח כל הלימוד והתפילות של אותו יום יהיו מוקדשות לזכות\הצלחה\רפואה\לע"נ
עמוד בית
ישיבה
כוללים
המלצות
צור קשר
 
לתרומות |עמוד בית | ישיבה | כוללים | המלצות | צור קשר
מוסדות נתיבות חיים רח' סירוקה 6 בני ברק ת.ד 2774 מיקוד 51127 טלפון: 03.6184250 פקס: 03.5705990
        עולם התורה